Yoga Techniques

Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samyama, Mudra, Kriyas, Padavis, Vyayama, Mantra, Yantra, Sama or relaxation,etc.Copyright 2013